Page 27

Jaarverslag_ICUZON_2017_2018

ADDENDUM 13.06.2018 m.b.t. spoedtransport IC-patiënten Indien de toestand van de patiënt het niet toelaat te wachten op een beschikbare MICU mag er vervoerd worden met een reguliere ambulance. De medische begeleiding van een spoedtransport vindt bij voorkeur plaats door een intensivist, maar dan moeten de achterblijvende IC-patiënten stabiel zijn of is adequate vervanging geregeld. Als de te transporteren patiënt stabiel is, of als de achterblijvende patiënten op de IC instabiel zijn, kan er gekozen worden om het spoedtransport te laten begeleiden door een andere arts (KNMG geregistreerde SEH-arts, anesthesioloog of IC-arts). Voorwaarde is dat de arts aantoonbaar competent is in het transport van IC-patiënten. Elk ziekenhuis heeft een protocol spoed IC-transport waarbij lokale afspraken zijn vastgelegd. Hierin wordt beschreven waar de verantwoordelijkheden liggen en aan welke voorwaarden dient te worden voldaan. 5.3 Werkgroep Data en Techniek Samenstelling werkgroep: • W. Dijkman, intensivist in Maxima medisch Centrum te Veldhoven, voorzitter. • A. Bos, intensivist in Viecuri Medisch Centrum te Venlo. • F. Nooteboom, intensivist in Laurentius ziekenhuis te Roermond. • U. Strauch, intensivist in MUMC+ te Maastricht en regio-intensivist ICUZON. • JP Gielen, regiomanager ICUZON. Door het Samenwerkingsoverleg van ICUZON wordt aangegeven dat zij zich in eerste instantie willen focussen op teleconferencing en teleconsulting. In 2015 heeft men in het MUMC technisch de mogelijkheid gecreëerd om het WeBEx te laten communiceren met andere videoconferencesystemen zodat er niets meer in de weg staat om dit over de hele ICUZON regio uit te rollen. Inmiddels wordt er wekelijks een sessie gehouden waarbij het onderwijs van het MUMC+ met meerdere partners interactief wordt gedeeld, evenals het succesvol gebruik van dit systeem voor tele-consulting. Ook heeft het systeem zijn meerwaarde al bewezen bij het voeren van overleg waarbij er een duidelijke winst in tijd werd behaald. Denk hier maar aan de tijd die men nodig heeft om afstanden te overbruggen. Het voordeel is dat men frequenter en met meerdere personen overleg kan voeren. Voor het opzetten van een website voor ICUZON is na intensief beraad en analyse van de verschillende offertes gekozen om met de firma Nexwork in zee te gaan. Na een interactieve sessie met de werkgroep, de verschillende afgevaardigden van de ziekenhuizen en de firma Nexwork is er voor gekozen om met een open, een gesloten en een registratiegedeelte te gaan werken. In april 2018 is dan het open, informatief gedeelte van de website, www.icuzon.nl operationeel geworden. Dit gedeelte wordt door de verschillende gebruikers als uitnodigend, prachtig en informatief ervaren. De opzet van het gesloten gedeelte heeft enige vertraging opgelopen wegens de in voegen treding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018. Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Dit heeft ertoe geleid dat er overeenkomsten moeten gemaakt worden met alle Raden van Bestuur van de deelnemende ziekenhuizen in de ICUZON regio die voldeden aan deze regelgeving. jaarverslag icuzon • 2017-2018 • 27


Jaarverslag_ICUZON_2017_2018
To see the actual publication please follow the link above