Page 26

Jaarverslag_ICUZON_2017_2018

Aandachtspunt 3 Videoconferencing: Nadat het MUMC+ zijn onderwijs op woensdagochtend al een hele tijd deelde met VieCuri via een videoconferencesysteem zijn inmiddels ook al een aantal andere partners aangesloten bij dit onderwijs. Elkerliek, Zuyderland, Laurentius en VieCuri hebben hier de laatste jaren geregeld gebruik van gemaakt. Ook heeft VieCuri zijn onderwijs al gedeeld met de regio via dit systeem. Elke partner van ICUZON kan hier gebruik van maken en indien er eventuele technische of inhoudelijke ondersteuning nodig is wordt deze verzorgd door het MUMC+. Aandachtspunt 4 Op 15 november 2018 is er een bijeenkomst georganiseerd voor alle practitioners (ventilation, circulation, renal en neural practitioners) uit de regio. Doel hiervan is kennismaken en het delen van informatie omtrent de rol van practitioner. Ook wordt er besproken welke rol de practitioner kan vervullen binnen ICUZON op het gebied van onderwijs en research, samenwerking en ondersteuning. Dat zou kunnen leiden tot meer uniformiteit en duidelijkheid over de rol van practitioner in onze regio om alzo het onderwijsklimaat te versterken en op die manier een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze patiëntenzorg. 5.2 Werkgroep Transport Samenstelling werkgroep: • C. Jacobs, intensivist in Elkerliek ziekenhuis te Helmond, voorzitter. • M. Königs, intensivist in Maxima Medisch Centrum te Veldhoven. • F. Nooteboom, intensivist in Laurentius ziekenhuis te Roermond, adviseur. • U. Strauch, intensivist in MUMC+ te Maastricht en regio-intensivist ICUZON. • JP Gielen, regiomanager ICUZON. De werkgroep Transport heeft na verschijnen van de kwaliteitsstandaard Intensive Care (ADDENDUM 13.06. 2018 / paraaf m.b.t. spoedtransport, zie kader) een Focusgroep Spoedtransport geïnitieerd. In deze focusgroep zijn naast de ICUZON transport commissie de drie ambulancediensten vertegenwoordigd welke binnen de ICUZON regio actief zijn, te weten: • RaV Zuid Oost Brabant • RaV Limburg Noord • RaV Limburg Zuid De doelstelling van deze focusgroep is om tot een zo uniform mogelijk beleid te komen m.b.t.: • Aanmeld procedure • Vastleggen van verantwoordelijkheden • Indicatiestelling medische begeleiding • Apparatuur uitrusting voertuig/transport brancard • Interpretatie van : “Voorwaarde is dat de arts aantoonbaar competent is in het transport van IC-patiënten” • Scholings- en bijscholingsprogramma’s jaarverslag icuzon • 2017-2018 • 26


Jaarverslag_ICUZON_2017_2018
To see the actual publication please follow the link above